Word lid

Historische verhalen

In het verleden zijn er verschillende artikelen verschenen in de dorps- en schoolkrant waarbij terug geblikt werd op een stukje historie van Luxwoude.
Deze artikelen hebben hier een plekje gevonden op de website.

De earrebarre fan Durk Maat

Vandaag de dag kan Friesland zich verheugen op vele ooievaarsnesten. In Beetsterzwaag zijn zelfs 6 paartjes neergestreken. Maar er zijn ook slechtere tijden geweest. Eind zestiger en begin zeventiger jaren waren er nauwelijks ooievaars in Friesland. Behalve in Luxwoude. Op het land achter de boerderij van Durk Maat nestelde een ooievaarspaartje. Dit nieuws haalde vele malen de krant. De familie Maat had het er maar druk mee.

Lees meer

De zweefmolen van Luxwoude

In de zeventiger jaren gingen, maanden voorafgaande aan het dorpsfeest, Durk Maat, Albert Mulder en Wieger Stoelwinder naar de heer Pater die in de buurt van Steenwijk in een woonwagen woonde. Hier werd de zweefmolen besteld voor het komende dorpsfeest. De traditie wilde dat er steevast een fles jonge jenever meegenomen werd en de huur werd beklonken met een borrel. De zweefmolen van Pater stond al jaren tijdens het dorpsfeest in Luxwoude. Hij kreeg daarvoor fl. 150,00 betaald. Maar in 1977 gaf Pater te kennen dat hij om gezondheidsredenen er mee op wilde houden en hij wilde de zweefmolen wel kwijt. Een zweef draaiende houden in zo’n klein dorp was niet bepaald een vetpot en de feestcommissie, met Durk Maat als voorzitter, realiseerde zich dat het wel heel moeilijk, zo haast niet onmogelijk zou worden, om een nieuwe kermisexploitant te vinden.

Lees meer

Opening van de fietstunnel

Op 3 juni 1978 werd het fietstunneltje onder rijksweg 43 geopend. Groot feest in Luxwoude. En dat was niet zonder reden. Luxwoude had heel veel acties moeten voeren om deze fietstunnel gerealiseerd te krijgen. Plaatselijk Belang, onder voorzitterschap van Simon Jelsma, had het er maar druk mee.

Lees meer

De fytsklup

Op 20 juny, 1991, wie Albert Mulder oan it wurk yn ‘e tún fan syn skoanmem oan ‘e Hegedyk. Oan ‘e oare kant fan de Hegedyk wie Wiebe van Roeden mei itselde dwaande. Op in bepaald momint rekken de beide mannen oer de dyk mei elkoar oan ‘e praat en sei Albert, dat er dy middei op ‘e fyts nei Grou woe, wêr’t de betonnen bak fan it akwadukt, dat se bezich wienen dêr te bouwen, teplak brocht wurde soe. Dat like Wiebe ek wol wat en de beide mannen praatten ôf om die middei tegearre nei Grou te fytsen.

Lees meer

Luxwoude in de 2e Wereldoorlog

De eerste vijf dagen
In de vroege morgen van 10 mei 1940 vielen de Duitsers Nederland binnen. Durk Maat en z’n kameraad Sierd Minkes waren dienstplichtig militair. Zij waren ingekwartierd bij een boer in de buurt van Warns. Bij het uitbreken van de oorlog vochten zij op de kop van de Afsluitdijk bij Kornwerderzand tegen de binnenvallende Duitsers. Het lukte de Duitsers niet de Afsluitdijk in te nemen. De Nederlandse versterkingen aan het Kornwerderzand
waren onneembaar.
Na het bombardement op Rotterdam, dat vele slachtoffers eiste, dreigden de Duitsers ook de stad Utrecht te bombarderen. Om verder bloedvergieten te voorkomen capituleerden op 15 mei de Nederlandse strijdkrachten onder bevel van Generaal Winkelman. Dit was een grote slag voor de manschappen op de kop van de Afsluitdijk, omdat de Duitsers niet bij machte waren de ‘dodendam’ in te nemen. Toch hebben ook zij de wapens neergelegd. Maat en Minkes werden als krijgsgevangenen afgevoerd naar Leeuwarden. Na een paar dagen werden ze vrijgelaten en keerden ze terug naar Luxwoude.

Lees meer

×