Word lid

Wolkom yn Lúkswâld!

Op ‘e webside fan Lúkswâld (www.luxwoude.net) is allegearre ynformaasje te finen oer it doarp, de ferienings en aktiviteiten.

In protte wenwille tawinske!

Welkom in Luxwoude!

Op de website van Luxwoude (www.luxwoude.net) is allemaal informatie te vinden over het dorp, de verenigingen en activiteiten.

Veel woonplezier gewenst!

×